فرم الف - 1393-11-18 10:51:00
فرم گزارش پیشرفت 3 ماهه - 1393-11-18 10:48:00
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد کلیه رشته ها - 1393-10-17 11:07:00
جزوه کلاسی-اصول ویروس شناسی- جلسه اخر - 1393-10-16 12:38:00
رفع مشکل مصرف باطری توسط gpsd در اندروید - 1393-10-08 16:50:00
جزوه کلاسی- فیزیولوژِلی پارازیتیسم - جلسه اخر- 93/9/27 - 1393-10-04 21:30:00
جزوه کلاسی-اصول نماتد شناسی- جلسه اخر - 93/9/27 - 1393-10-03 20:53:00
جزوه کلاسی- فیزیولوژِلی پارازیتیسم - جلسه 7- 93/9/22 - 1393-10-02 16:14:00
جزوه کلاسی- فیزیولوژِلی پارازیتیسم - جلسه 6- 93/9/14 - 1393-10-02 16:13:00
جزوه کلاسی- فیزیولوژِلی پارازیتیسم - جلسه 5- 93/9/7 - 1393-10-02 15:54:00
جزوه کلاسی- فیزیولوژِلی پارازیتیسم - جلسه 4- 93/8/30 - 1393-10-02 15:44:00
جزوه کلاسی- فیزیولوژِلی پارازیتیسم - جلسه 3- 93/8/2 - 1393-10-02 10:37:00
جزوه کلاسی- فیزیولوژِلی پارازیتیسم - جلسه 2- 93/7/25 - 1393-10-02 10:34:00
جزوه کلاسی-اصول ویروس شناسی- جلسه 5- 93/9/14 - 1393-10-02 01:00:00
جزوه کلاسی-اصول ویروس شناسی- جلسه 4- 93/9/7 - 1393-10-01 20:41:00
جزوه کلاسی-اصول ویروس شناسی- جلسه 3- 93/8/16 - 1393-10-01 12:48:00
جزوه کلاسی-اصول ویروس شناسی- جلسه 2- 93/8/9 - 1393-10-01 12:48:00
جزوه کلاسی-اصول ویروس شناسی- جلسه 1- 93/8/2 - 1393-10-01 12:44:00
توجه - 1393-10-01 12:30:00
جزوه کلاسی-اصول نماتد شناسی- جلسه 6 - 93/9/14 - 1393-10-01 12:27:00
جزوه کلاسی-اصول نماتد شناسی- جلسه5 - 93/8/30 - 1393-10-01 12:25:00
جزوه کلاسی-اصول نماتد شناسی- جلسه 4 - 93/8/16 - 1393-10-01 12:09:00
جزوه کلاسی-اصول نماتد شناسی- جلسه 3 - 93/8/9 - 1393-10-01 12:08:00
جزوه کلاسی-اصول نماتد شناسی- جلسه 2 - 93/7/25 - 1393-10-01 12:04:00
جزوه کلاسی- مدیریت بیماری های گیاهی - جلسه 7 - 93/9/22 - 1393-10-01 12:00:00
جزوه کلاسی- مدیریت بیماری های گیاهی - جلسه 6- 93/9/14 - 1393-10-01 12:00:00
جزوه کلاسی- مدیریت بیماری های گیاهی - جلسه 5- 93/8/30 - 1393-10-01 11:58:00
جزوه کلاسی- مدیریت بیماری های گیاهی - جلسه 4 - 93/8/19 - 1393-10-01 01:07:00
جزوه کلاسی- مدیریت بیماری های گیاهی - جلسه 3 - 93/8/9 - 1393-10-01 01:03:00
جزوه کلاسی- مدیریت بیماری های گیاهی - جلسه 2 - 93/7/25 - 1393-10-01 01:02:00
تصاویر ازمایشگاه کلاس نماتد 21-8-93 - 1393-09-24 13:36:00
فرم پيشنهاد عنوان سمينار دانشجويان دوره كارشناسي ارشد - 1393-09-23 15:29:00
اخرین تغییرات امتحانی رشته گیاهپزشکی دانشگاه ازاد ملکان - 1393-09-11 14:05:00
سیستم ترشحی باکتری ها - 1393-09-09 20:20:00
جزوه کلاسی- فیزیولوژِلی پارازیتیسم - جلسه 1 - 93/7/17 - 1393-07-26 20:05:00
جزوه کلاسی- اصول نماتد شناسی- جلسه 1 - 93/7/18 - 1393-07-26 20:01:00
جزوه کلاسی- مدیریت بیماری های گیاهی - جلسه 1 - 93/7/17 - 1393-07-26 20:00:00
اطلاعیه 37 - 1393-07-25 21:45:00
برنامه هفتگی ترم سوم رشته بیماری شناسی گیاهی - 1393-07-18 16:16:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - بیماری ویروسی نکروز محل پیوند - 1393-06-26 02:07:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کرم طوقه و ریشه - 1393-06-26 02:06:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کرم خراط - 1393-06-26 02:05:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کپک خاکسری - 1393-06-26 02:04:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شپشک سان جوزه - 1393-06-26 02:01:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شپشک دوکوهانه - 1393-06-26 02:01:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شپشک بنفش زیتونی - 1393-06-26 01:59:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سوسک پوستخوار سیب - 1393-06-26 01:56:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سوسک پوستخوار درختان میوه - 1393-06-26 01:55:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سوسک برگخوار - 1393-06-26 01:54:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - زنگ - 1393-06-26 01:53:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - زنجره مو - 1393-06-26 01:51:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - دمای پایین - 1393-06-26 01:50:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پروانه کرم جگری - 1393-06-26 01:44:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اتشک - 1393-06-26 01:39:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سوسک سرخرطومی - 1393-06-18 22:31:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شپشک نخودی - 1393-06-18 22:24:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شته صابونی سیب - 1393-06-18 22:21:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شته مومی - 1393-06-18 22:20:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شته خالدار هلو - 1393-06-18 22:17:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شانکر والزایی - 1393-06-18 20:51:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شانکر لوکوس تومایی - 1393-06-18 20:49:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شانکر دیاپورتایی - 1393-06-18 20:46:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شانکر نکتریایی - 1393-06-17 15:22:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -سنک گلابی - 1393-06-17 15:20:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سفیدک سطحی - 1393-06-17 15:17:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پوسیدگی سفید ریشه - 1393-06-17 15:14:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پوست تاولی باکتریایی - 1393-06-17 15:13:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پوسیدگی تلخ - 1393-06-17 15:11:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -پوسیدگی ریشه - 1393-06-17 15:09:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پوسیدگی موخوری - 1393-06-17 15:07:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پوسیدگی عسلی ریشه - 1393-06-17 15:05:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - آلترناریا - 1393-06-17 15:02:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پروانه زنبور مانند - 1393-06-17 01:03:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - پروانه تخم انگشتری - 1393-06-17 01:00:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -نماتد خنجری - 1393-06-17 01:38:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -نماتد - 1393-06-17 01:34:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - موزاییک - 1393-06-17 01:33:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - مومیایی شدن - 1393-06-17 01:31:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - مینوز لکه تاولی - 1393-06-17 01:28:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - مینوز لکه مارپیچ - 1393-06-17 01:26:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - مینوز لکه گرد - 1393-06-17 01:23:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - مغز لهیدگی - 1393-06-16 10:46:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - لیسه درختان میوه - 1393-06-15 22:16:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - لکه تاولی - 1393-06-15 22:15:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - لکه تلخ - 1393-06-15 22:14:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - لکه سیاه - 1393-06-15 22:08:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -کرم سیب - 1393-06-15 21:09:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کرم جوانه خوار - 1393-06-15 21:04:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -کپک ابی - 1393-06-15 21:02:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کنه تارعنکبوتی - 1393-06-15 21:00:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کنه قرمز - 1393-06-15 20:55:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کمبود منگنز - 1393-06-15 17:11:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کمبود منیزیم - 1393-06-15 17:09:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کمبود روی - 1393-06-15 17:07:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کمبود آهن - 1393-06-15 17:06:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - جونده گان - 1393-06-15 17:04:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - گال طوقه - 1393-06-15 17:04:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اسکالد انباری - 1393-06-15 17:02:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اختلالات پوست - 1393-06-15 17:01:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اختلالات میوه - 1393-06-15 17:00:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - اختلالات تغذیه - 1393-06-15 16:59:00
تلفن گویایی تغییر شماره های ثابت - 1393-06-13 16:04:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سپر دار وا وی سیب - 1393-06-13 01:34:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - شته سبز سیب Green apple aphid - 1393-06-13 01:26:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها -شته مومي يا شته خوني سيب - 1393-06-13 01:17:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سرخرطومی سیب Apple blossom weevil - 1393-06-12 17:04:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - سوسك شاخك بلند رزاسه - 1393-06-12 16:53:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کرم سفید ریشه Polyphylla ollivieri - 1393-06-12 16:48:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - ليسه سيب Yponomeuta malinelus - 1393-06-12 13:53:00
آفات و بیماری های مهم سیب و روشهای مبارزه با آنها - کرم سیب Cydia pomonela - 1393-06-12 10:58:00
زمان انتخاب واحد و زمان حذف و اضافه نیم سال اول 93 -94 دانشگاه ازاد ملکان - 1393-06-09 01:29:00
وام ازدواج ۲۰ میلیون تومانی به زوج‌های دانشگاه آزاد - 1393-06-09 01:26:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - کنه - 1393-06-08 15:28:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - کلفتی گلو - 1393-06-08 15:17:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - دو قلو شدن - 1393-06-08 15:14:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - شفاف شدن فلس translucent scale - 1393-06-08 15:12:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - آفتاب سوختگی sunscald - 1393-06-08 15:10:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - سبز شدن greening - 1393-06-08 15:09:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - تقسیم شدن سوخ ها bulb splittling - 1393-06-08 14:26:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - بیماری خاکستری پیاز - 1393-06-08 13:49:00
آفات و بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - تریپس Thrips - 1393-06-02 20:13:00
آفات و بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - مگس پیاز Onion fly - 1393-06-02 20:04:00
آفات و بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - سفیدک داخلی - 1393-06-02 13:28:00
آفات و بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - زنگ Puccinia porri - 1393-06-02 13:12:00
آفات و بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - سياهك Urocystis cepulae - 1393-06-02 13:07:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - نماتد ساقه و پیاز stem and bulb nematode - 1393-06-02 12:50:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان -آنتراکنوزپیازOnion anthracnose - 1393-06-02 12:45:00
آفات و بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - ریشه صورتی(سرخی) پیاز Onion pink root - 1393-06-02 12:33:00
آفات بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - پوسیدگی ریشه و طبق - 1393-06-02 12:24:00
آفات و بیماری ها مهم پیاز و کنترل ان - لهيدگي باكتريايي - 1393-06-02 12:16:00
آموزش Global Mapper - 1393-05-18 10:55:00
Global Mapper 15.2.3 - 1393-05-18 10:51:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - بیماری پیرس - 1393-05-10 13:45:00
آفات و بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - مگس سفید - 1393-05-10 12:43:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - کنه تارعنکبوتی - 1393-05-09 15:11:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - مینوز - 1393-05-07 12:46:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - کرم سفید ریشه Polyphylla ollivieri - 1393-05-06 01:03:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - شته مو یا فیلو کسرای مو phylloxera vitifoliae - 1393-05-05 23:54:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - کرم برگخوار انگور Sparganotis pilleriana - 1393-05-05 12:09:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - کنه نمدی Colomerus vitis - 1393-05-05 11:46:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - کرم‌های شاخدار مو theretra alecta - 1393-05-04 17:26:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - زنجره مـــو cicadatra ochreata - 1393-05-04 14:22:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana - 1393-05-03 02:05:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - نماتد nematodes - 1393-05-03 01:15:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - ویروس بادبزنی مو GFLV Gravevine fan leaf virus - 1393-05-01 01:39:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - لکه زیتونی برگ مو - 1393-04-29 17:48:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - پوسیدگی سیاه انگور - 1393-04-29 01:58:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - پوسیدگی خاکستری انگور - 1393-04-28 17:35:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - سفیدک سطحی مو (انگور) powdery Mildew Grapevine - 1393-04-28 16:29:00
درمان دیسک کمر با ورزش - 1393-04-28 04:13:00
آفات و بیماری ها مهم انگور و کنترل ان - بیماری سفیدک داخلی(کرکی یاکاذب)Downy Mildew grapevine - 1393-04-28 02:11:00
آفات و بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - Catfacing - 1393-04-27 01:14:00
آفات و بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - ترك هاي رشد: Growth Cracks - 1393-04-27 01:10:00
بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - عوارض ناشي از علف كشها - 1393-04-27 01:08:00
بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - رسيدن لكه دار : Blotchy Ripening - 1393-04-27 01:04:00
بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - Puffiness - 1393-04-26 23:56:00
بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - پيچيدگي برگی leaf rool - 1393-04-26 16:43:00
بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - پوسيدگي گلگاه ber)blossom-end rot) - 1393-04-26 15:02:00
اموزش پروش قارچ دکمه ای - 1393-04-26 03:31:00
مشخصات و علایم کمبود و مسمومیت عنصار عذایی در گوجه فرنگی - 1393-04-25 17:16:00
بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - لكه موجي يالكه برگي - 1393-04-25 15:24:00
پوستگی ریشه (فیتوفترای ریشه) Phytophtora Root - 1393-04-25 03:22:00
بیماری ها مهم گوجه فرنگی و روشهای مبارزه با آنها - سوختگی دیرهنگام : late Blight - 1393-04-25 01:56:00
بیماری ها مهم گوجه فرنگی و کنترل ان - شانکرباکتریایی Bacterial Canker - 1393-04-25 01:45:00
بیماری ها مهم گوجه فرنگی و روشهای مبارزه با آنها - لکه باکتریایی (Bactrial spot) - 1393-04-25 01:21:00
آفات و بیمای های مهم گوجه فرنگی - پژمردگی فوزاریومی:Fusarium Wilt - 1393-04-24 02:41:00
آفات و بیماری های گوجه فرنگی- سفیدک آشکارگوجه فرنگی: Tomato Powdery Mildew - 1393-04-24 02:12:00
آفات مهم گوجه فرنگی و روشهای مبارزه با آنها - کنه - 1393-04-23 10:46:00
آفات مهم گوجه فرنگی و روشهای مبارزه با آنها - تریپس Thrips - 1393-04-23 10:43:00
آفات مهم گوجه فرنگی و روشهای مبارزه با آنها - شته جالیزی - 1393-04-23 10:40:00
آفات مهم گوجه فرنگی و روشهای مبارزه با آنها - مگس مینوز - 1393-04-23 10:37:00
بیماری گوجه فرنگی ویروس موزائک گوجه فرنگی Tomato Mosaic VirusSunscald - 1393-04-23 01:08:00
بیماری گوجه فرنگی - آفتاب سوختگی : Sunscald - 1393-04-23 01:01:00
بیماری گوجه فرنگی پژمردگی آوندی ناشی از ورتیسیلیوم Vascular Verticillium wilt - 1393-04-23 01:55:00
فیلودی گوجه فرنگی Tomato Big Bud - 1393-04-23 01:48:00
پوسیدگی اسکروتینیایی گوجه فرنگی و بادمجان - 1393-04-23 01:37:00
دلیل تلخی خیار - 1393-04-22 03:10:00
مشخصات و علایم کمبود و مسمومیت عنصار عذایی در گیاهان - 1393-04-21 13:57:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - بیماری فیزیولوژیک ریزش گل - 1393-04-21 03:00:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - ويروس موزائيك خيارز(C.M.V) - 1393-04-21 02:35:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - بیماری باکتریایی - 1393-04-21 02:09:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - سفیدک حقیقی (سطحی) - 1393-04-20 02:56:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - سفیدک دروغین - 1393-04-20 02:37:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - بوته ميري خيار - 1393-04-20 02:02:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - گموز خیار (اسکب،جرب) - 1393-04-20 01:48:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - آنتراكتوز - 1393-04-19 02:55:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - شب پره - 1393-04-19 02:39:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - سوسکهای خانواده الاتریده - 1393-04-19 02:35:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - سوسکهای سیاه خانواده تنبریوینده - 1393-04-19 02:29:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - مینوز - 1393-04-18 01:53:00
طبقه بندی سموم - 1393-04-17 14:38:00
بیماری های زراعی- یوبرت قوستا - 1393-04-17 14:08:00
فهرست آفات، بیماريها و علفهاي هرز مهم محصولات عمده کشاورزي، سموم و روشهاي توصیه شده جهت کنترل آنها - 1393-04-17 14:03:00
لیست علف کش ها - 1393-04-17 14:00:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - تریپس - 1393-04-17 02:27:00
فونت سری b - 1393-04-15 03:06:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - مگس سفید - 1393-04-15 02:04:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - کنه تار عنکبوتی (کنه تارتن) - 1393-04-15 01:12:00
آفات مهم خیار و روشهای مبارزه با آنها - شته - 1393-04-14 14:52:00
هرس انگور - 1393-04-13 02:10:00
لیست نماتد کش های جدید و یا پرمصرف درایران - 1393-04-13 01:58:00
لیست علفکش های جدید و یا پرمصرف درایران - 1393-04-13 01:53:00
لیست کنه کش های جدید و یا پرمصرف درایران - 1393-04-13 01:21:00
لیست حشره کش های جدید و یا پرمصرف درایران - 1393-04-13 01:01:00
لیست قارچ کش های جدید و یا پرمصرف درایران - 1393-04-12 23:41:00
سیستم یکپارچه کتابخانه دانشگاه ازاد - 1393-04-12 18:12:00
هرس رز - 1393-04-12 13:09:00
پیوند زدن - 1393-04-12 13:05:00
هرس سیب - 1393-04-12 13:03:00
هرس گیلاس - 1393-04-12 13:01:00
افزایش باردی با کود معدنی مینرال - 1393-04-12 12:58:00
باغداری زمستانه 1 - 1393-04-12 12:56:00
لیست اساتید راهنما رشته گیاه پزشکی در استان آ.ش و آ.غ - 1393-04-08 17:30:00
طرح آزمایشات کشاورزی - 1393-03-29 20:11:00
آمار تولید و سطح زیرکشت محصولات کشاورزی - 1393-03-29 17:27:00
ژورنال های قارچ شناسی - 1393-03-26 01:27:00
سوالات میان ترم وسایل تحقیق - 1393-03-25 23:41:00
اطلاعیه 36 - 1393-03-20 15:06:00
جزوه کلاسی طرح آزمایشات کشاورزی 93.3.2 جلسه 6 - 1393-03-19 22:56:00
پیش ثبت نام ایران داک - 1393-03-19 14:36:00
جزوه ی فزیولوژی پس از برداشت 93.3.9 جلسه 8 - 1393-03-19 01:07:00
جزوه ی فزیولوژی پس از برداشت 93.3.2 جلسه 7 - 1393-03-19 01:06:00
جزوه کلاسی وسایل تحقیق 93.3.1 جلسه 7 - 1393-03-19 01:03:00
راهنمای ثبت پروپوزال در ایران داک - 1393-03-18 16:19:00
فرم پروپوزال دانشگاه ازاد ملکان - 1393-03-17 14:02:00
طرح ازمایشات کامل تصادفی . کاملا تصادفی و مریع لاتین - 1393-03-14 19:48:00
یک نمونه از جزوه فیزیولوژی پس از برداشت :دکتر ارشادی - 1393-03-12 10:30:00
روش ثبت نام در ایران داک - 1393-03-10 22:56:00
جزوه ی فزیولوژی پس از برداشت 93.2.26 جلسه 6 - 1393-03-05 01:24:00
جزوه ی فزیولوژی پس از برداشت 93.2.19 جلسه 5 - 1393-03-05 01:24:00
اطلاعیه 34 - 1393-03-05 01:19:00
جزوه کلاسی ویروس شناسی93.2.25 جلسه 7 - 1393-03-03 01:24:00
جزوه کلاسی وسایل تحقیق 93.2.25 جلسه 6 - 1393-03-03 01:23:00
جزوه کلاسی وسایل تحقیق 93.2.18 جلسه 5 - 1393-03-03 01:22:00
جزوه کلاسی طرح آزمایشات کشاورزی 93.2.26 جلسه 5 - 1393-03-03 01:20:00
جزوه کلاسی طرح آزمایشات کشاورزی 93.2.19 جلسه 4 - 1393-03-03 01:18:00
اطلاعیه 33 - 1393-03-03 01:15:00
جزوه کلاسی ویروس شناسی93.2.18 جلسه 6 - 1393-02-27 21:51:00
اطلاعیه 31 - 1393-02-26 20:38:00
جزوه ی فزیولوژی پس از برداشت 93.2.11 جلسه 4 - 1393-02-22 01:05:00
جزوه کلاسی وسایل تحقیق 93.2.11 جلسه 4 - 1393-02-22 01:04:00
جزوه کلاسی ویروس شناسی93.2.11 جلسه 5 - 1393-02-22 01:03:00
جزوه کلاسی ویروس شناسی93.2.4 جلسه 4 - 1393-02-14 04:39:00
جزوه کلاسی طرح آزمایشات کشاورزی 93.2.5 جلسه 3 - 1393-02-14 04:38:00
جزوه ی فزیولوژی پس از برداشت 93.2.5 جلسه 3 - 1393-02-14 04:36:00
جزوه کلاسی وسایل تحقیق 93.2.4 جلسه 3 - 1393-02-14 04:35:00
اطلاعیه 30 - 1393-02-11 14:04:00
جزوه کلاسی ویروس شناسی جلسه 3 - 1393-02-08 21:49:00
جزوه کلاسی ویروس شناسی جلسه 2 - 1393-02-08 21:48:00
جزوه کلاسی ویروس شناسی جلسه 1 - 1393-02-08 21:47:00
جزوه کلاسی وسایل تحقیق جلسه 2 - 1393-02-08 21:46:00
جزوه کلاسی وسایل تحقیق جلسه 1 - 1393-02-08 21:45:00
جزوه کلاسی وسایل تحقیق جلسه قبل عید - 1393-02-08 21:44:00
جزوه کلاسی طرح آزمایشات کشاورزی جلسه 2 - 1393-02-08 21:43:00
جزوه کلاسی طرح آزمایشات کشاورزی جلسه 1 - 1393-02-08 21:40:00
جزوه کلاسی بیماری های بعد از برداشت جلسه 2 - 1393-02-08 21:40:00
جزوه کلاسی بیماری های بعد از برداشت جلسه 1 - 1393-02-08 21:37:00
اطلاعیه 29 - 1393-02-03 15:48:00
اطلاعیه 28 - 1393-02-02 11:32:00
اطلاعیه 27 - 1393-01-28 18:31:00
اطلاعیه 26 - 1393-01-27 20:31:00
اطلاعیه 25 - 1393-01-23 16:23:00
طرح ازمایشات کامل تصادفی . کاملا تصادفی و مریع لاتین - 1393-01-14 14:56:00
طرح های ازمایشی در کشاورزی - 1393-01-08 14:52:00
اموزش اتوکد - 1392-12-13 01:57:00
اطلاعیه شماره 27 - 1392-12-10 09:52:00
بّرنامه هفتگی نیم سال دوم 1391 - 1392-12-03 15:19:00
اطلاعیه شماره 26 - 1392-11-29 19:43:00
لیست اساتید معرفی شده از طرف دکتر فرج زاده - 1392-11-15 11:03:00
اطلاعیه شماره 24 - 1392-11-13 18:13:00
دروس ارائه شده در ترم 2 - 1392-11-11 21:31:00
چارت اموزشی رشته بیماری شناسی گیاهی - 1392-11-11 12:14:00
اطلاعیه شماره 22 - 1392-11-10 17:15:00
اطلاعیه شماره 23 - 1392-11-05 16:59:00
رده بندی جدید قارچها - 1392-11-04 13:43:00
اطلاعیه شماره 22 - 1392-11-02 10:54:00
اطلاعیه شماره 21 - 1392-11-01 17:11:00
ترجمه زبان - 1392-10-25 15:19:00
ورود به سیستم دانشجویی دانشگاه ازاد ملکان - 1392-10-22 11:24:00
اطلاعیه شماره 20 - 1392-10-20 12:34:00
انتراکنوز گوجه - 1392-10-19 22:03:00
اطلاعیه شماره 19 - 1392-10-18 14:35:00
فصل 9 کتاب قارچ شناسی - 1392-10-17 15:22:00
جزوه کلاسی- پروکاریوت های بیماری زا- جلسه 8 - 92/10/6 - 1392-10-11 10:28:00
جزوه کلاسی- پروکاریوت های بیماری زا- جلسه 7 - 92/10/6 - 1392-10-11 10:26:00
جزوه کلاسی- پروکاریوت های بیماری زا- جلسه 6 - 92/10/5 - 1392-10-11 10:23:00
اطلاعیه شماره 18 - 1392-10-10 23:59:00
جزوه کلاسی- قارچ شناسی- جلسه 6 - 92/9/29 - 1392-10-09 19:48:00
جزوه کلاسی- قارچ شناسی- جلسه 5 - 92/9/1 - 1392-10-09 19:46:00
جزوه کلاسی- روش تحقیق -دکتر ارشد - 1392-10-09 09:15:00
اطلاعیه شماره 18 - 1392-10-07 20:42:00
اطلاعیه شماره 17 - 1392-10-05 18:23:00
الكتروفورز و PCR - 1392-09-30 19:24:00
موضوعات پایان نامه های گیاه پزشکی - 1392-09-30 10:14:00
اطلاعیه شماره 16 - 1392-09-29 17:55:00
اطلاعیه شماره 15 - 1392-09-29 17:50:00
اطلاعیه شماره 15 - 1392-09-24 18:43:00
اطلاعیه شماره 14 - 1392-09-21 10:23:00
اطلاعیه شماره 13 - 1392-09-14 20:23:00
اطلاعیه شماره 12 - 1392-09-14 20:21:00
اطلاعیه شماره 11 - 1392-09-14 15:42:00
تکلیف جلسه 7 زبان تخصصی - 1392-09-12 06:30:00
جلسه 6 زبان تخصصی - 1392-09-09 23:14:00
جزوه کلاسی- پروکاریوت های بیماری زا- جلسه 5 - 92/9/1 - 1392-09-09 23:12:00
جزوه کلاسی- قارچ شناسی- جلسه 4 - 92/8/17 - 1392-09-09 21:31:00
جزوه کلاسی- پروکاریوت های بیماری زا- جلسه 4 - 92/8/17 - 1392-09-09 21:29:00
نمونه سوالات 40ازمون استخدامی - 1392-09-09 12:11:00
اطلاعیه شماره 12 - 1392-09-09 12:04:00
اطلاعیه شماره 11 - 1392-09-09 11:59:00
تکلیف جلسه 6 زبان تخصصی - 1392-09-05 09:25:00
جلسه 5 زبان تخصصی - 1392-09-01 23:49:00
اطلاعیه شماره 10 - 1392-09-01 20:57:00
اطلاعیه شماره 9 - 1392-09-01 20:53:00
تکلیف جلسه 5 زبان تخصصی - 1392-08-27 01:05:00
جلسه 4 زبان تخصصی - 1392-08-18 22:36:00
جزوه کلاسی- قارچ شناسی- جلسه 3 - 92/8/10 - 1392-08-18 17:19:00
جزوه کلاسی- پروکاریوت های بیماری زا- جلسه 3 - 92/8/10 - 1392-08-18 17:10:00
ساختار باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و اندامک های موجود در انها - 1392-08-18 13:33:00
تکلیف جلسه 4 زبان تخصصی - 1392-08-15 01:03:00
دانلود کتابچه آفت های درختان میوه - 1392-08-11 18:07:00
دانلود مجموعه کتابهای آموزش و تقویت لغات انگلیسی - 1392-08-11 17:54:00
دانلود کتاب فهرست آفات و بیماریها و سموم توصیه شده جهت کنترل آنها - 1392-08-11 14:57:00
اطلاعیه شماره 9 - 1392-08-11 12:35:00
زبان تخصصی جلسه 3 92/8/9 - 1392-08-11 11:54:00
زبان تخصصی جلسه 1 - 1392-08-11 11:46:00
جزوه کلاسی- قارچ شناسی- جلسه 2 - 92/7/19 - 1392-08-11 11:40:00
جزوه کلاسی- پروکاریوت های بیماری زا- جلسه 2 - 92/7/19 - 1392-08-11 11:36:00
اطلاعیه شماره 8 - 1392-08-10 23:18:00
اطلاعیه شماره 7 - 1392-08-08 10:33:00
تکلیف جلسه 3 زبان تخصصی پنجشنبه 92/8/9 - 1392-08-07 15:39:00
اطلاعیه شماره 6 - 1392-08-06 10:27:00
دانلود کتاب: بیولوژی قارچ ها- ویرایش پنجم (فارسی) - 1392-08-05 23:45:00
برخی از اصول عمومی و اولیه تشخیص عناصر غذائی با استفاده از علائم ظاهری بر روی برگ گیاهان - 1392-08-05 23:18:00
علایم کمبود و بیش بود عناصر بر روی گیاهان - 1392-08-03 07:20:00
دانلود کتابچه نگاهي بر اثرات سرما بر محصولات زراعي و باغي کشور - 1392-08-03 01:21:00
جزوه فارسی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه زنجان - 1392-08-03 01:13:00
سموم - 1392-08-03 01:01:00
اطلاعیه شماره 5 - 1392-07-30 19:30:00
فایل های دکتر خضری نژاد - سری اول - 1392-07-29 08:31:00
سلسه قارچ ها - 1392-07-28 12:35:00
اطلاعیه شماره 4 - 1392-07-26 18:05:00
دانلود کتاب دیکشنری قارج ها (Dictionary of the Fungi) - 1392-07-26 01:21:00
نرم افزارهای گیاهپزشکی - 1392-07-26 01:10:00
دانلود کتاب بیماری شناسی گیاهی (Plant Pathology Techniques and Protocols) - 1392-07-26 01:05:00
دانلود کتاب دیکشنری قارچ ها (Fungi Dictionary) - 1392-07-26 01:03:00
دانلود کتاب شناخت مولکولی قارچ ها (Molecular identification of fungi) - 1392-07-26 01:01:00
دانلود کتاب مدیریت بیماری های قارچی (Management of Fungal Plant Pathogens) - 1392-07-26 01:56:00
دانلود دوره 7 جلدی پروکاریوت ها (The Prokaryotes: Vol. 1-7, 2006) - 1392-07-26 01:55:00
دانلود کتاب پاتوژن های قارچی گیاهان (Plant Fungal Pathogens, 2012) - 1392-07-26 01:53:00
دانلود کتاب پیشرفت های جدید قارچ شناسی (Progress in Mycology, 2010) - 1392-07-26 01:52:00
دانلود مجموعه 15 جلدی قارچ شناسی (The Mycota, 1994-2009) - 1392-07-26 01:49:00
دانلود آخرین نسخه دیکشنری بابیلون Babylon Pro v10.0.1.r16 - 1392-07-26 01:43:00
زبان تخصصی جلسه 2 92/7/25 - 1392-07-25 20:33:00
اطلاعیه شماره 3 - 1392-07-25 12:16:00
مقاله ای جلسه 1 92/7/19 دکتر موسوی زاده - 1392-07-23 13:06:00
ترجمه سریع و آسان متن توسط Coderstars I Translate 1.0 - 1392-07-23 12:37:00
نرم افزار قدرتمند مترجم متن ها Ace Translator 9.2.3.626 Final + قابل حمل - 1392-07-23 12:34:00
جزوه درسی قارچ شناسی یوبرت قوستا - 1392-07-22 12:06:00
اطلاعیه شماره 2 - 1392-07-21 11:59:00
اطلاعیه شماره 1 - 1392-07-21 11:54:00
فایل های دکتر خضری نژاد - سری اول - 1392-07-21 07:18:00
جزوه کلاسی- پروکاریوت های بیماری زا- جلسه 1 - 92/7/12 - 1392-07-20 09:47:00
جزوه کلاسی- قارچ شناسی- جلسه 1 - 92/7/12 - 1392-07-20 09:41:00
منابع قارچ شناسی - 1392-07-12 22:46:00
منابع پروکاریوت های بیماری زا - 1392-07-12 22:28:00